Zgorzelec, dnia 2019-04-03
NP.6730.60.2018/14
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 253/37, obręb Tylice, gmina Zgorzelec  – decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 03.04.2019 r. znak: NP.6730.60.2018/13.
 
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. 5a,w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
           
 
 
WÓJT
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a