Zgorzelec, dnia 2019-05-30
NP.6721.6.2018/41
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów, gmina Zgorzelec
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 30, 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 278/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów, gmina Zgorzelec i Uchwałą Nr 326/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 278/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 6 listopada 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 11 czerwca 2019 r. do 2 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59 – 900 Zgorzelec, w pokoju nr 5a w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu
1 lipca 2019 r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59 – 900 Zgorzelec, w sali konferencyjnej o godzinie 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59 – 900 Zgorzelec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
 
                                                                         Wójt Gminy Zgorzelec           
 
                                                                             /-/ Piotr Machaj                 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
 
1.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
2.       Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
3.       Tablica ogłoszeń sołectwa Łagów.
 
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Kowalewska
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a
 

Aktualizacja 11.06.2019 r. - dodano pliki: "Projekt_uchwaly_zmiana_mpzp_Lagow.pdf" "Projekt_zmiany_mpzp_Lagow.zip" "Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_projekt_zmiany_mpzp_Lagow.pdf"