Zgorzelec, dnia 2019-05-30
NP.6721.8.2018/40
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Łagów i części obrębu geodezyjnego Jerzmanki, gmina Zgorzelec.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr 315/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Łagów i części obrębu geodezyjnego Jerzmanki, Gmina Zgorzelec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. wsiedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec w pokoju nr 5a, w godzinach pracy Urzędu.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec w sali konferencyjnej o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zgorzelec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2019 r.
            Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres gmina@gmina.zgorzelec.pl:
·         opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
·         opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Wójt Gminy Zgorzelec             
 
/-/ Piotr Machaj                   
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec;
- Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl;
- tablica ogłoszeń sołectwa Łagów;
- tablica ogłoszeń sołectwa Jerzmanki.
 
 
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Kowalewska
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a

Aktualizacja 11.06.2019 r. - dodano pliki: "Projekt_uchwaly_mpzp_Lagow_Jerzmanki.pdf" "Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_projekt_mpzp_Lagow_Jerzmanki.pdf" "Projekt_mpzp_Lagow_Jerzmanki.zip"