Zgorzelec, dnia 24 maja 2019r.
NP.6220.1.12.2019/20
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Na podstawie art. 49 i 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3, ustawy  z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)
 
zawiadamiam
 
że decyzją z dnia 15 maja 2019 roku, nr sygn. NP.6220.1.12.2019/19, Wójt Gminy Zgorzelec określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2398 D relacji Żarska Wieś- Pokrzywnik, na odcinku 2 847 mb, od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 wraz z wykonaniem odwodnienia i budową chodnika o długości 1090 mb od km 6+162,00 do km 7+ 252,00, realizowanego na dz. nr 417, 422, 502/2, 502/1, Obr. Żarska Wieś oraz dz. nr 96/3 Obr. Pokrzywnik, Gmina Zgorzelec”.
 
Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Zgorzelec         
 
/-/ Piotr Machaj               
 
 
 
                             
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablice ogłoszeń wieś Żarska Wieś i Pokrzywnik za pośrednictwem sołtysa.
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431