Zgorzelec, dnia 2019-07-02
NP.6730.20.2019/14
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z garażami oraz infrastrukturą techniczną na działce nr 17/11, obręb Tylice, gmina Zgorzelec – decyzja z dnia 01.07.2019 r. znak: NP.6730.20.2019/13.
 
Inwestor – właściciel dz. nr 17/11, obręb Tylice, gmina Zgorzelec.
 
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. nr 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
/-/ Piotr Machaj
 
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Kowalewska
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a