Zgorzelec, dnia 14 czerwca  2019 r.
NP.6220.1.1.2019/5
( Nr. spr. NGPiR. 7627-11/08)
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) biorąc pod uwagę art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) oraz art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w zw. z art. 46 ust. 5a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm. w brzmieniu obowiązującym sprzed 15 listopada 2008 r.)
 
z a w i a d a m i a
 
  1. w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia
    21 listopada 2018 r., znak: SKO/41/OŚ-91/2018, mocą której uchylono decyzję Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 19 października 2010 r., nr sygn. NGPiR.7627-11/08-31 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie dwudziestu dwóch siłowni wiatrowych o łącznej mocy 44 MW w rejonie miejscowości Osiek Łużycki i Koźmin w gminie Zgorzelec oraz w rejonie miejscowości Mała Wieś Dolna w gminie Sulików wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektrotechniczną na działkach nr 74, 123/5, 62/4, 570/8 – obręb Osiek Łużycki, na działkach nr 176, 46/2, 44/2, 39, 23 – obręb Koźmin, gmina Zgorzelec, na działkach nr 27/3, 27/5, 100/1, 102, 42/2, 114, 157, 64, 121/3 – obręb Mała Wieś Dolna, gmina Sulików, tutejszy organ przystąpił do ponownego rozpoznania sprawy;
  2. zgodnie z art. 50 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), działając na podstawie art. 55 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Wójt Gminy Zgorzelec wezwał wnioskodawcę o złożenie wyjaśnień do wniosku poprzez wyrażenie przez J&Z Wind Farms sp. z o.o., zgody na realizację przedsięwzięcia w wariancie innym niż zaproponowany w pierwotnym wniosku, tj. na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwunastu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 24 MW w rejonie miejscowości Osiek Łużycki i Koźmin w gminie Zgorzelec oraz w rejonie miejscowości Mała Wieś Dolna w gminie Sulików, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną na działkach nr 123/5, 62/4, 570/08 – obręb Osiek Łużycki, gmina Zgorzelec, na działkach nr 176, 44/2, 39, 23 – obręb Koźmin, gmina Zgorzelec i na działkach nr 27/3, 27/5, 100/1 – obręb Mała Wieś Dolna, gmina Sulików i pismem z dnia 14.05.2019r. (data wpływu 20.05.2019r.) inwestor wyraził zgodę na realizację przedsięwzięcia w wariancie innym niż zaproponowany w pierwotnym wniosku;
  3. pismem nr sygn. NP.6220.1.1.2019/4 z dnia 10.06.2019r. Wójt Gminy Zgorzelec, wystąpił do Wójta Gminy Sulików z wnioskiem o wydanie aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mała Wieś Dolna w Gminie Sulików, w związku  z realizacją przedsięwzięcia w części, na terenie administracyjnie należącym do Gminy Sulików;
  4. z uwagi na okres oczekiwania na wydanie w/w dokumentów, niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, w myśl art. 36 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.
W związku z powyższym informuję, że sprawa zostanie rozpatrzona w terminie późniejszym, tj. do dnia 10.08.2019r.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49ustawy k.p.a., niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
 
                                                                                                                                              Wójt Gminy Zgorzelec          
 
                                                                                                                                                  /-/ Piotr Machaj               
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia
  1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  2. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sulików.
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec i Urzędu Gminy Sulików
  4. Miejsce realizacji inwestycji- tablice ogłoszeń: Koźmin, Osiek Łużycki, Mała Wieś Dolna.
Sprawę prowadzi: Ewelina Szostak-Stawowa  (tel. 75 77 214 31)