NP.6220.1.6.2021/43                                                                          
  • Wywieszono w terminie od dnia 16.02.2022r. do dnia 02.03.2022r.
 
 
 
 
PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
 
Wójt Gminy Zgorzeleczawiadamia o:
 
  • wydanej w dniu 15 lutego 2022r., na wniosek złożony przez Panią Martę Magaj działającą na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 10.03.2021 r. na rzecz inwestora Spółki Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k., z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 18 B, 60-179 Poznań, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NP.6220.1.6.2021/42 dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa zespołu hal przemysłowo – magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ewid.: 447/1, 447/3, 447/4, 447/5, 449/2, 451/1, 451/3, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/12, 452, 453, 454 obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec”,w oparciu o przedłożoną dokumentację raportu, tj. „Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ewid.: 447/1, 447/3, 447/4, 447/5, 449/2, 451/1, 451/3, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/12, 452, 453, 454 obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec [opracowanie EKODORADCA D. Kwaśniewska-Barczak, M. Malcherczyk sp. j., pod kierownictwem mgr inż. Danuty Kwaśniewskiej-Barczak –  Luboń, lipiec 2021 r.], dalej zwanyRaportem, wraz z uzupełnieniem z dnia 17.11.2021r.
 
  • Terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od dnia od dnia 16.02.2022r. do dnia 02.03.2022r.
 
 
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania.
           
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                     /-/ Piotr Machaj           
 
 
 
 
  
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431