Zgorzelec, dnia 2018-11-23
NP.6733.24.2018/2
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt rozpoczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody na dz. nr 17/10, 262, 17/13, 17/14, obręb Tylice, gmina Zgorzelec.
Inwestor – Państwo Karolina i Adam Zdrowowicz oraz Państwo Ilona i Artur Kasińscy, z pełnomocnictwa których działa Pan Tomasz Zyzdorf reprezentujący Biuro Projektowo – Handlowe „TOPAZ” Tomasz Zyzdorf, ul. Warszawska 1/18, 59-900 Zgorzelec.
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70,
59-900 Zgorzelec, pokój nr 5a, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.
 
                                                       Wójt Gminy Zgorzelec         
 
                                                          /-/ Piotr Machaj              
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Tylice.
 
 
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Kowalewska
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a