Zgorzelec, dnia 2019-03-26
NP.6733.2.2019/18
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr 307/11, 307/27, 307/30, 307/32, 307/34, 307/35, 307/51, obręb Ręczyn, gmina Zgorzelec – decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 26.03.2019 r. znak: NP.6733.2.2019/17.
Inwestor:   Pan Remigiusz Zarzeka, z pełnomocnictwa którego działa Pan Tomasz Zyzdorf reprezentujący P.H.U. Topaz, ul. Warszawska 1/18, 59-900 Zgorzelec.
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
           
 
                                                   WÓJT
 
                                                         mgr inż. Piotr Machaj     
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Ręczyn.
 
 
Sprawę prowadzi:
w.z. Sylwia Prabucka
tel. 75 77 214 32
nr pok. 6